Hoppa till huvudinnehåll

LokalTapiola Kapitalförvaltning deltar i ett internationellt initiativ för att minska utsläppen

LokalTapiola Kapitalförvaltning deltar i ett internationellt initiativ som tagits av kapitalförvaltare (Net Zero Asset Managers Initiative) vars mål är att nettoutsläppen som orsakas av placeringstillgångarna är noll senast år 2050.

Initiativet förpliktar kapitalförvaltaren att inom 12 månader ställa upp delmål för utsläppsminskningar fram till år 2030 och mål så att nettoväxthusutsläppen är noll år 2050. Kapitalförvaltaren förbinder sig att varje år rapportera hur arbetet framskrider.

– Vi har beaktat hållbarhetsfaktorerna (ESG) i våra placeringsbeslut och aktivt påverkat våra placeringsobjekt redan i flera årtionden. Under de senaste åren har vi fäst särskild uppmärksamhet vid hållbar utveckling och att via vår placeringsverksamhet främja målen i klimatavtalet från Paris. Att vi förbinder oss till initiativet Net Zero Asset Managers är en naturlig fortsättning på detta arbete, säger LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Samu Anttila.

”Det är vår plikt att vara med och begränsa klimatuppvärmningen”

Klimatförändringen har betydande ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenser för finansmarknaderna, ekonomierna och samhällena i framtiden. Att bromsa eller vända den nuvarande utvecklingen förutsätter stora förändringar i verksamhetsformerna särskilt vad gäller markanvändning, energiproduktion, lagring, transport, rörlighet och boende. Därför måste olika aktörer, både politiska beslutsfattare, företag, placerare och privatpersoner, arbeta för att minska klimatuppvärmningen som hotar vår livs- och verksamhetsmiljö och för att utveckla innovativa lösningar som ersätter de nuvarande verksamhetsmodellerna.

Vårt mål är att vara en vägvisare inom ansvarsfulla och hållbara placeringar på kapitalförvaltningsmarknaderna i Finland. Vi är medvetna om att det är en stor utmaning att uppnå målet med noll nettoutsläpp från placeringstillgångarna. I vårt arbete som förvaltare av kundernas tillgångar är våra verktyg för att uppnå målet i viss mån begränsade, och det finns inte ännu en metodologi för att definiera vad noll utsläpp innebär för alla tillgångsklasser eller strategier. Samtidigt är kompensationsmekanik som används som sista utväg ännu under utveckling.

Som en betydande finländsk placerare och kapitalförvaltare är det vår plikt att vara med och främja målet att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Under de kommande åren är vi beredda att placera enligt målet, delta i utvecklingen av metodologierna, understöda innovativa lösningar samt framför allt att tillsammans med kunderna arbeta för att ställa upp olika mål och uppnå dem.

I linje med målet att skapa värde på lång sikt åt våra kunder

LokalTapiola Kapitalförvaltning är en långsiktig och ansvarsfull placerare. Vi tror att vi genom att beakta hållbarhetsfaktorerna i placeringsprocesserna och -analyserna kan påverka placeringarnas avkastning-riskprofil positivt på lång sikt. Att placera enligt målet att växthusutsläppen från placeringstillgångarna är noll är i linje med vårt mål att skapa våra kunder värde på lång sikt.

Initiativet Net Zero Asset Managers lanserades i december 2020. Syftet med initiativet är att uppmuntra kapitalförvaltarna att ställa upp mål för noll nettoutsläpp år 2050 och att placera enligt det så att klimatuppvärmningsmålet på 1,5 grader i klimatavtalet från Paris kan uppnås. I november 2021 hade totalt 220 kapitalförvaltare, vilka sammanlagt förvaltar tillgångar på 57 biljoner USD, förbundit sig till initiativet. Initiativet har tagits och administreras av sex organisationer inom ansvarsfulla och hållbara placeringar: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) och Principles for Responsible Investment (PRI).

Tilläggsuppgifter: www.netzeroassetmanagers.org

Tillbaka till LokalTapiola Åland